Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 2018-04-17 16:29

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden, hierna: AV, zijn van toepassing op al de diensten die direct of indirect, via derden, internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon worden verleend.
 2. Door gebruik of het openen van de Website via welk platform dan ook, aanvaardt u de AV voor zover die op het gebruik van de Website van toepassing zijn, alsook het privacybeleid en de cookies. Indien u niet akkoord gaat met de AV, dient u deze website niet te gebruiken.
 3. De AV zijn eveneens van toepassing op elke transactie die u uitvoert.

Artikel 2. Definities

 1. LetsStay: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk naar Nederlands recht LetsStay B.V., geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69174636 en bij de Belastingdienst onder BTW-nummer NL857767409B01.
 2. Platform: afgeschermd gedeelte van de Website waar gebruikers, na registratie, gebruik kunnen maken van Diensten van LetsStay en zelfgeschreven content kunnen plaatsen.
 3. Hotel: aanbieder van accommodaties (bijvoorbeeld hotel, motel, appartement, B&B) en daaraan gerelateerde producten of diensten, die van tijd tot tijd beschikbaar voor reservering worden gesteld op het Platform.
 4. Website: https://www.letsstay.net
 5. Informatie: alle informatie op de Website door het Hotel verstrekt met betrekking tot de aangeboden accommodaties.
 6. Diensten: online reserveringsservice (waaronder het faciliteren van betalingen) van verschillende producten en diensten, die van tijd tot tijd door het Hotel beschikbaar worden gesteld op de Website.
 7. Aanvullende Diensten: diensten ter aanvulling en ondersteuning van de Diensten als omschreven in lid 6 van dit artikel.

Artikel 3. Diensten

 1. LetsStay biedt via de Website een online Platform waarop Hotels hotelkamers en daaraan gerelateerde diensten kunnen aanbieden en bezoekers deze hotelkamers en diensten kunnen vergelijken en reserveren.
 2. Door reservering van een hotelkamer via de Website, gaat u een directe overeenkomst aan met het desbetreffende Hotel. LetsStay is slechts een tussenpersoon tussen u en het Hotel en is nimmer partij bij deze overeenkomst. Op voornoemde overeenkomst kunnen de AV van toepassing zijn van het Hotel.
 3. LetsStay stuurt de details van uw reservering naar het desbetreffende Hotel en stuurt u een bevestigingsmail voor en namens het Hotel.
 4. Kort voor uw verblijfsdatum ontvangt u van LetsStay een e-mail met daarin informatie over uw bestemming. Kort na uw verblijf ontvangt u van LetsStay een e-mail met daarin het verzoek een beoordeling in te vullen.
 5. De informatie die op de Website wordt vermeld, is gebaseerd op de informatie die het Hotel via het Platform heeft verstrekt. Het Hotel is verantwoordelijk voor deze informatie en de juistheid daarvan. LetsStay verifieert deze informatie niet en kan de juistheid van dergelijke informatie niet garanderen.
 6. LetsStay is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurige, misleidende of onjuiste informatie verstrekt door het Hotel.
 7. LetsStay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen als gevolg van downtime, onderhoud, reparatie of upgrades met betrekking tot de Website.
 8. Op de Website aangeboden diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het downloaden, verkopen, kopiëren of reproduceren vaninhoud of informatie op deze website voor enige commerciële activiteit is volledig verboden.
 9. Deze overeenkomst wordt niet beïnvloed door overeenkomsten tussen u en het Hotel.

Artikel 4. Kosten dienstverlening

 1. LetsStay brengt voor haar Diensten geen kosten in rekening noch voegt zij extra (reserverings)toeslagen toe aan de prijzen.
 2. Voor de Aanvullende Diensten kan Letsstay wel kosten in rekening brengen. Eventueel kunnen ten aanzien van deze Aanvullende Diensten aanvullende voorwaarden gelden.
 3. Letsstay wijst u erop indien kosten en aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. De hoogte van deze kosten en de aanvullende voorwaarden worden door Letsstay aan u meegedeeld.

Artikel 5. Registratie account, reviews en scores

 1. Bezoekers krijgen doormiddel van registratie kosteloos toegang tot een eigen account op het Platform. Via dit account kunt u uw persoonlijke gegevens opslaan, wijzigen en verwijderen, zoekopdrachten beheren en reviews en scores geven over u verblijf in het desbetreffende Hotel. Deze content wordt gepubliceerd op de Website en is zichtbaar voor iedere bezoeker van de Website.
 2. LetsStay behoudt zich het recht voor de reviews te verwijderen, te vertalen, af te korten waar nodig en dusdanig te bewerken dat voldaan wordt aan de richtlijnen en formats van LetsStay.
 3. Behalve uw gebruikersnaam, worden uw persoonlijke gegevens en zoekopdrachten niet zichtbaar gemaakt.
 4. LetsStay is bevoegd de door u geschreven reviews en scores te delen met het Hotel, en daarbij de persoonlijke gegevens te vermelden die noodzakelijk zijn om het Hotel de mogelijkheid te bieden op eventuele klachten te reageren, deze in behandeling te nemen of op te lossen.
 5. LetsStay zal het account en de data die uit het gebruik ervan voortkomt niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 6. Als geregistreerd gebruiker bent u verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van uw account. Onder zorgvuldig gebruik wordt in elk geval begrepen:
  1. De in uw account vermelde persoonlijke gegevens zijn volledig, juist en up-to-date;
  2. Er staan geen meerdere accounts op uw naam geregistreerd;
  3. Het wachtwoord van uw account wordt niet met derden gedeeld.
  4. Misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt direct aan LetsStay meegedeeld.

Artikel 6. Blokkering, verwijdering en weigeren account

 1. LetsStay is bevoegd uw account te blokkeren indien via uw account:
  1. uitingen voor commerciële doeleinden worden gedaan;
  2. reviews worden geplaatst die geen verband houden met het desbetreffende Hotel;
  3. irrelevante of opzettelijk onjuiste informatie wordt geplaatst;
  4. rechten van derden worden geschonden, in bijzonder auteursrecht;
  5. informatie wordt geplaatst met pornografische, immorele of aanstootgevende inhoud.
  6. wet- en regelgeving wordt geschonden of criminele handelingen worden verricht;
  7. virussen of andere computerprogramma's bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze gebruik van een computer kunnen belemmeren.
 2. Indien zich een situatie als genoemd in lid 1 herhaalt, dan wel dreigt te herhalen, is LetsStay bevoegd uw account definitief te verwijderen.
 3. LetsStay is ten alle tijd bevoegd registratie van uw account te weigeren.
 4. LetsStay behoudt zich het recht voor schadevergoeding bij u te vorderen ter zake voornoemde situaties.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle prijzen op de Website en het Platform zijn inclusief belastingen en BTW en zijn per kamer en voor het gehele verblijf, tenzij anders vermeld op de Website.
 2. Details en (speciale) voorwaarden kunnen per Hotel en per accommodatie verschillen en dienen zorgvuldig door u te worden gecontroleerd voordat u een reservering maakt.
 3. Het wisselkoersprogramma is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Privacy

 1. Door een reservering te maken of door registratie van een account, heeft LetsStay het recht om uw persoonlijke gegevens (inclusief creditcardinformatie) door te sturen naar het Hotel waar u de accommodatie heeft gereserveerd. Dit betreffen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het hotel.
 2. LetsStay is bevoegd, na reservering, uw persoonlijke gegevens (inclusief creditcardinformatie) door te sturen naar een externe betalingsverwerker, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. LetsStay maakt, onverminderd lid 1 en lid 2, uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden bekend.
 4. LetsStay neemt uw privacy in acht. Voor meer informatie hierover verwijst LetsStay u naar de privacyvoorwaarden en het cookiesbeleid.

Artikel 9. Creditcard en Bankbetaling

 1. Betaling van de accommodatie is mogelijk op de wijze zoals door het desbetreffende Hotel is aangegeven op de Website.
 2. Indien u de betaling verricht via creditcard of online bankbetaling, is LetsStay bevoegd de door u opgegeven betalingsgegevens door te geven aan het Hotel. Het Hotel is bevoegd een pre-autorisatie uitvoeren op uw creditcard.
 3. LetsStay hanteert bij het doorgeven van de creditcardgegevens ondermeer de "Transport Layer Security (TLS)" -technologie op haar servers om uw gegevens te beschermen.
 4. Betaling wordt rechtstreeks van uw bank en/of creditcardmaatschappij naar de rekening van het Hotel overgemaakt. LetsStay is op geen enkele wijze betrokken bij dergelijke transacties. LetsStay is nimmer aansprakelijk voor hierbij gemaakte fouten door uzelf, het Hotel of de bank en/of creditcardmaatschappij.
 5. Bij reservering waarbij vooruitbetaald dient te worden, bevestigt u dat het Hotel het recht heeft om dit bedrag te reserveren op uw creditcard.
 6. Indien betaling op de door u gekozen wijze niet mogelijk blijkt, is het Hotel bevoegd uw reservering te annuleren, tenzij u binnen 24 uur nadat het Hotel hierom heeft verzocht, door u op een andere wijze is betaald.
 7. Creditcardfraude of ongeoorloofd gebruik van uw bankgegevens door derden als gevolg van een reservering via de Website, dient u onverwijld aan LetsStay en uw bank en/of creditcardmaatschappij te melden. U dient in uw bericht aan LetsStay duidelijk als onderwerp "betalingsfraude" en het reserveringsnummer te vermelden.
 8. In geval van een creditcardfraude zullen de meeste banken en creditmaatschappijen het risico hiervan dragen en u schadeloos stellen voor alles wat in rekening wordt gebracht ten gevolge van dergelijke fraude of misbruik.
 9. Indien uw bank en/of creditcardmaatschappij op de schadeloosstelling een bedrag in mindering brengt vanwege ongeoorloofde transacties die het gevolg zijn van een reservering gemaakt via de Website, betaalt LetsStay dit bedrag terug tot een maximale hoogte van € 50,-- (of gelijkwaardig in uw lokale valuta).
 10. Om hierop aanspraak te maken dient u de fraude of het misbruik te rapporteren aan uw bank en/of creditcardmaatschappij en dit daarna onmiddellijk aan ons mee te delen op customer.careletsstay.net en daarbij bewijs te verstrekken waaruit het in mindering gebrachte bedrag blijkt.
 11. De schadevergoeding genoemd in lid 9 geldt onverminderd lid 4 en alleen indien het ongeoorloofde gebruik van uw creditcard het gevolg is van fouten of nalatigheid van LetsStay en niet het gevolg is van een fout uwerzijds tijdens het gebruik van de beveiligde server.

Artikel 10. Annulering, no-show, wijziging en aanvullende voorwaarden

 1. Op uw reservering zijn het annulerings- en no-showbeleid en alle aanvullende voorwaarden van het desbetreffende Hotel van toepassing. Met uw reservering aanvaardt u voornoemd beleid en de aanvullende voorwaarden van het Hotel. U bent zelf verantwoordelijk voor het kennis nemen hiervan.
 2. Annulering of wijziging van de reservering via de Website is mogelijk indien dit in de bevestigingsmail van uw reservering staat aangegeven. U dient de daarbij verstrekte instructies op te volgen, zoals vermeld in de bevestigingsmail.
 3. Het Hotel heeft de mogelijkheid kosten bij u in rekening te brengen bij het niet (tijdig) annuleren van de reservering of bij een no-show.
 4. Latere of vertraagde aankomst bij de accommodatie dient u tijdig aan het Hotel kenbaar te maken.
 5. LetsStay is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van uw verlate aankomst of annulering of in rekening gebrachte no-showkosten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. LetsStay is niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie die door de gebruikers en het Hotel wordt geplaatst op de Website. LetsStay garandeert de juistheid van deze inhoud niet.
 2. LetsStay is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tussen u en het Hotel tot stand gekomen overeenkomst en de tussen u en het Hotel gevoerde communicatie.
 3. LetsStay is niet aansprakelijk voor technische defecten die zijn veroorzaakt door oncontroleerbare omstandigheden. LetsStay garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.
 4. Onverminderd de overige bepalingen in deze AV, is de aansprakelijkheid van LetsStay, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting jegens u die voortvloeit uit, althans rechtstreeks verband houdt met, de uitvoering van de Diensten beperkt tot het bedrag waarop de gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de Diensten van LetsStay dienen door u zo spoedig mogelijk per e-mail te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 2 maanden na de laatste dag van uw verblijf.
 2. Klachten met betrekking tot uw verblijf dienen bij het Hotel te worden ingediend en worden niet door LetsStay in behandeling genomen. Bij reservering aanvaardt u het klachtenbeleid zoals van toepassing bij het desbetreffende Hotel.
 3. Indien een klacht gegrond is, krijgt LetsStay te allen tijde allereerst de mogelijkheid de klacht te verhelpen en de Diensten te verlenen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door u aantoonbaar zinloos is geworden.
 4. Indien door u niet binnen de in dit artikel genoemde termijn is geklaagd, kan u geen beroep meer doen op het bestaan van dit gebrek.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De software die benodigd is voor de Diensten van LetsStay, beschikbaar is op de Website, of gebruikt wordt voor het Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op de Website en het Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van LetsStay, haar leveranciers of providers.
 2. LetsStay.net behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) van de Website waarop de Diensten beschikbaar worden gesteld.
 3. U heeft geen toestemming tot het kopiëren, wijzigen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of het merk van LetsStay anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LetsStay.
 4. Elk onwettig gebruik vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van LetsStay.
 5. Voor zover door uw gebruik van onze Website en het Platform, intellectuele eigendomsrechten zou verkrijgen, doet u hiervan afstand en draagt u deze over aan LetsStay door gebruik te blijven maken van de Website en de Diensten van LetsStay.

Artikel 14. Wijzigingsclausule

 1. LetsStay behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen of aan te passen.
 2. Met het voortdurende gebruik van deze Website en uw account op het Platform aanvaardt u de gewijzigde AV. U dient regelmatig deze pagina te controleren, zodat u bekend bent met de meeste recente versie van de AV van LetsStay.
 3. Indien deze AV worden gewijzigd gedurende de periode dat u een boeking heeft verricht, maar de eerste dag van uw periode van verblijf nog niet is verstreken, heeft u de mogelijkheid af te zien van het gebruik van onze Diensten. De overeenkomst door u gesloten met het Hotel eindigt daarmee niet. LetsStay is nimmer aansprakelijk kosten en schade die voortvloeien uit het afzien van het gebruik van onze Diensten.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Deze AV en de levering van Diensten door LetsStay worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.